HAIR STYLIST ATSUSHI TAKITA

VOGUE JAPAN

VOGUE JAPAN